Znajdź najlepszego lekarza, przyjazną aptekę

bądź przychodnię w twojej okolicy

Regulamin

Regulamin serwisu stawiamnazdrowie.pl

I DEFINICJE

Użyte w niniejszych ogólnych warunkach terminy oznaczają:
Umowa – umowa o zamieszczenie Reklamy na stronie internetowej www.stawiamnazdrowie.pl zawarta za pośrednictwem powszechnych środków komunikacji, między innymi urządzenia telefaksowego, telefonu ( nagranej rozmowy z wyrażaniem zgody na zawarcie umowy), poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
Zamawiający – podmiot gospodarczy który zleca zamieszczenie reklamy na stronie internetowej www.stawiamnazdrowie.pl
Reklama – każda forma przekazu stanowiąca informacje o Zamawiającym bądź promocję
Sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług opracowana przez Firmę  na zamówienie Zamawiającego.


1.    Niniejszy regulamin, określa zasady świadczenia i korzystania z usług stawiamnazdrowie.pl
2.    Wszyscy użytkownicy usługi (zwani dalej Zamawiającymi) zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu i podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
3.     Usługa serwisu stawiamnazdrowie.pl jest umową o zamieszczenie reklamy w serwisie stawiamnazdrowie.pl, dostępnego pod adresem www.stawiamnazdrowie.pl

II  OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO


1.    Z usług serwisu stawiamnazdrowie.pl korzystać może każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zwana dalej Zamawiającym).
2.     Zamawiający  jest zobowiązany do wpłacenia ustalonej kwoty w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia Umowy.
3.    W przypadku opóźnień w regulowaniu płatności zastosowanie znajdą właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.
4.     W razie opóźnienia w zapłacie Usługodawca ma prawo podjąć wszelkie dozwolone działania w celu ściągnięcia zaległej należności. Usługodawca ma prawo obciążyć Zamawiającego karą umowną w wysokości 300 złotych oraz obciążyć odsetkami ustawowymi od zaległych kwot.
5.    Zamawiający zobowiązany jest do podawania bezbłędnych danych, wszelkie opisy powinny być sformułowane poprawnie gramatycznie i stylistycznie oraz z zachowaniem zasad ortografii.
6.    Wszelkie dane Zamawiającego wprowadzone do serwisu stawiamnazdrowie.pl stanowią integralną część katalogu firm stawiamnazdrowie.pl oraz pozostają do dyspozycji tylko i wyłącznie firmy zarządzającej serwisem.
7.     Skorzystanie z usług reklamowych serwisu stawiamnazdrowie.pl jest jednocześnie zgodą na przesyłanie drogą elektroniczną na podany adres wiadomości o charakterze handlowym (zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. Nr 144, poz. 1204) oraz przetwarzanie ich przez Usługodawcę na zasadach określonych przepisami ustawy.
8.     Dodanie wpisu reklamowego do katalogu firm stawiamnazdrowie.pl jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych Zamawiającego do celów marketingowych przez Usługodawcę.
9.     Zamawiający oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do znaków towarowych, treści reklamy, własności intelektualnej oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich treść.


III  – OBOWIĄZKI 


1.    Firma nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępnione przez Zamawiającego, które zostały opublikowane w reklamie na serwisie stawiamnazdrowie.pl
2.     Zamawiający nie powinien umieszczać treści powodujących ewentualne szkody po stronie serwisu stawiamnazdrowie.com.pl
3.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi podejrzenie, że ich treść jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub naruszają prawa osób trzecich a także jeżeli jest sprzeczna z charakterem programowym lub interesem serwisu stawiamnazdrowie.pl
4.     Prawa autorskie do reklamy opracowanej przez Usługodawcę zamieszczonej na serwisie stawiamnazdrowie.pl należą do Usługodawcy.
5.    Domyślny okres publikacji podstawowej treści reklamy to 12 miesięcy.


IV  - FORMY ZAWARCIA UMOWY


1.    Zawarcie umowy o zamieszczenie reklamy na serwisie stawiamnazdrowie.pl wymaga potwierdzenia ze strony Zamawiającego
2.     Potwierdzeniem zawarcia umowy są:
•    wiadomość elektroniczna e-mail potwierdzająca dane do publikacji oraz dane do faktury VAT z formularza zamówienia,
•    fax zwrotny formularza zamówienia wysłanego do Zamawiającego wraz podpisem lub pieczątką osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego,
•    potwierdzenie głosowe zamówienia reklamy przez Zamawiającego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie w momencie niezwłocznego potwierdzenia przez Zamawiającego złożonego zamówienia

•    poprzez zapłatę rachunku bądź faktury pro-forma na rzecz Usługodawcy. Zapłata jest jednoznaczna z zaakceptowaniem treści Regulaminu.

3.    Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych w celu realizacji umowy o świadczenie usług reklamowych, w tym umożliwienia wystawienia faktury VAT.
4.    Zamawiający otrzyma fakturę  VAT na podany przez niego adres drogą pocztową w ciągu pięciu dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty wynikającej z zawarcia umowy.
5.    Zamawiający w momencie zawarcia umowy wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę danych go identyfikujących oraz innych danych podanych do wiadomości publicznej, w szczególności nazwy firmy, siedziby, adresu e-mail, numerów telefonicznych i numerów faxu w celach umożliwienia Usługodawcy świadczenia usług marketingowych oraz informacyjnych.

V -  OPŁATY I OKRES ABONAMENTOWY

1.   Okres abonamentowy oraz opłaty abonamentowe za świadczone przez Usługobiorcę usługi określane są w zamówieniu złożonym w poprzednim roku. Początek okresu abonamentowego liczony jest od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia - czyli zapłaty rachunku lub faktury.

2.    Przed końcem okresu abonamentowego Usługobiorca wystawi Zleceniodawcy fakturę proforma lub rachunek proforma i zlecenie ulegnie przedłużeniu na kolejny okres abonamentowy, chyba że w ciągu 7 dni od daty wystawienia rachunku, faktury Zleceniobiorca zrezygnuje pisemnie lub mailowo ze zlecenia. Zapis tego regulaminu tyczy się tylko usługi abonamentowej.


3.  PROMOCJA * OFERTA SPECJALNA   Oferta zawierana na dwa lata z gwarancją ceny na przyszły rok. Klient który zapłaci fakturę która w tytule zawiera tekst "* oferta specjalna " decyduje się na zawarcie umowy na 2 lata i jednocześnie wyraża zgodę na wystawienie faktury na tą samą kwotę w roku przyszłym bez konieczności kontaktu i ponownej zgody.


VI- REKLAMACJE


1.    Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 5 dni kalendarzowych od jej zawarcia. W przypadku skorzystania z oferty promocyjnej brak możliwości rezygnacji z usługi.
2.     Przedmiotem reklamacji jest wykonanie przez Usługodawcę usługi, niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie.
3.     Reklamacje mogą być zgłaszane do Biura Obsługi Klienta stawiamnazdrowie.pl pocztą elektroniczną na adres info@stawiamnazdrowie.com.pl.
4.     Reklamacja powinna zawierać numer umowy reklamowanej usługi oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
5.     Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia lub otrzymania dodatkowych informacji, zgodnie z ust. 6 poniżej.
6.     W przypadku, gdy reklamacja wymaga uzupełnienia Usługodawca zwraca się do Usługobiorcy w formie elektronicznej lub telefonicznej z prośbą o podanie dodatkowych szczegółów.
7.     W przypadku gdy niemożliwe jest rozpatrzenie reklamacji w terminie określonym w ust. 5 powyżej, Usługodawca informuje o tym Usługobiorcę podając przyczynę przedłużenia terminu, jak również przewidywany czas udzielania odpowiedzi.


VII-  POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.    Usługodawca może w każdym czasie zmienić warunki oferowania usługi, czasowo zawiesić lub zakończyć ich świadczenie bez uprzedniego powiadamiania
2.    Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko za swoje zawinione działanie lub zaniechanie w granicach rzeczywistej szkody (bez utraconych korzyści).
3.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane podane przez Zamawiającego.
4.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług teleinformatycznych, w szczególności jakości i szybkości połączeń internetowych  Zamawiającego, osób pośrednich oraz użytkowników odwiedzających serwis stawiamnazdrowie.pl
5.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, w razie, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane następstwem siły wyższej
6.     Przez pojęcie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie, którego nie można było przewidzieć i przeciwdziałać mu przy zachowaniu staranności, które jest zewnętrzne w stosunku do Usługodawcy, a w szczególności: strajki, walki wewnętrzne w kraju, blokada portów lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, trzęsienie ziemi, powodzie, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci teletransmisyjnych i telekomunikacyjnych, w tym Internetu, których nie można przezwyciężyć, a których ponadto nie można przewidzieć i im przeciwdziałać i które są zewnętrzne w stosunku do ich Usługodawcy i jego działalności.
7.     Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronach serwisu stawiamnazdrowie.pl w zakładce „Regulamin” i stanowi integralną część umowy.
8.    Usługodawca ma prawo w każdej chwili zmienić treść Regulaminu, gdzie wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia ich aktualnego brzmienia na stronie internetowej serwisu stawiamnazdrowie.pl